หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-19 19:44:58

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วัลลภา  ศรีทองพิมพ์  กรรมการ ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการ และนางสาวเมลานี อุระสนิท เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป