หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:06:09วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (รุ่นที่ 23) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยโครงการดังกล่าว จัดด้วยระบบออนไลน์   Zoom Meeting  

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th