หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กตป. (กสทช.)
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กตป. (กสทช.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:27:37

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจาย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง การติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการติดตามแบะประเมินผลการปฏิบัติงาน ( กตป. ) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 Miracle Grand Convention Hotel หลักสี่ กรุงเทพฯ


พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th