หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมการประชุม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมการประชุม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-25 10:46:25


16 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีนให้กับ Office of International Education Affairs: OIEA  โดยมี อธิการบดี รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานการประชุม และ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบนโยบาย ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร. ดวงสมร รุ่งสรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ ประธานหลักสูตร ประธานโครงการ หัวหน้าสาขา ทั้งหมด 21 หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมออนไลน์