หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > โครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม”
โครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-01 13:36:0928-29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567 อีกหนึ่งบทบาท "ผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัย" ดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการวิจัย “นวัตกรรมการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม” (โดยทุนสนับสนุนการวิจัย ววน. ปีงบประมาณ 2567) ในพื้นที่บ้านคลองศาลา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามโดยมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและกิจกรรมเพื่อประกอบการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การเตรียมการฝึกอบรม การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อหาจุดเด่นของชุมชน การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน รวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ร่วมกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่วนิดา สีเหลือง (ผญ.ติ๋ม) สมาชิกชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย อ.ดร.ปัญญดา จันทกิจ อ.ดร.เอกโอฬาร โชติอนุสรณ์ คณะผู้วิจัยร่วมจาก มรภ.สวนสุนันทา และขอขอบคุณมาก ๆ คือ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ที่มาช่วยด้วยใจ ได้แก่ 

ดร.ธีรวัฒน์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนณัฐธี และศูนย์วิจัยทางการเกษตรณัฐธี 

ดร.ปนัดดา ปิ่นทอง Secretary To Vice President บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นายปรีชา คุ้นวานิช CEO บริษัท บียอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด 

ผศ.วันทิกา หิรัญเทศ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อาจารย์สุภัทรา สุวรรณหงษ์ 

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

นายบุญชาญ ผ่านสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิจัยทางการเกษตร สวนณัฐธี

ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผศ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.รุ่งระวี มังสิงห์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

พันโท (หญิง) ดร. ชโลทร รับพร นายทหารงบประมาณ กรมกำลังพลทหารบก  

และที่ขาดไม่ได้ คือ พี่เหน่ง กับ พี่ป้อง ผู้ช่วยนักวิจัย ตลอดการลงพื้นที่

โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1 การยุติการหยุดยั้งความยากจน และเป้าหมายที่ 8 การทำงานที่เน้นคุณค่าและตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนให้ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน

#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา