หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-22 10:16:58


วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingโดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้

1.นายธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง

2.นายกิตติพัฒน์ บัวเล็ก

3.นายอรรณพ ปานพวง