หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-27 11:18:55


26 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ โดยสอนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th