หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-12 10:32:09แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ ****ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

#www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th