กิจกรรมและหลักสูตรความมั่นคง


หลักสูตรฯเข้าพบเจ้ากรมกำลังพลกองทัพบกผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  และ  ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ  อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการความมั่นคง เข้าพบ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังกรมพลกองทัพบก 
เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการหลักสูตนวัตกรรมการจัดการความมั่นคง  

ณ กองบัญชาการกองทัพบก   ถนน  ราชดำเนินกลาง