อาจารย์ประจำหลักสูตรผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
Ph.d. Political Science


ความเชี่ยวชาญ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความั่นคงผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ
M.A. Political Science

ความเชี่ยวชาญ 

การเมืองระหว่างประเทศ

การบริหารและการจัดการความมั่นคงดร.ศิริญญา  ศิริญานันท์
Ph.d.Political Science 


ความเชี่ยวชาญ 


ความมั่นคงของชาติและการก่อการร้าย

ประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดร.นิมิตร พลเยี่ยม
Ph.d.Political Science 


ความเชี่ยวชาญ 


การเคลื่อนไหวทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

การบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร
Ph.d. Political Science 


ความเชี่ยวชาญ 


การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง

ปัญหาสังคมไทยและแนวทางบริหารจัดการ