ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


โทรศัพท์ : +662-160-1219
อีเมล : chutikarn.sr@ssru.ac.thคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดี

โทรศัพท์ : +662-160-1456
อีเมล : bundit.pu@ssru.ac.th


รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : +662-160-1456
อีเมล : poramet.sa@ssru.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : +662-160-1183
อีเมล : supattra.pr@ssru.ac.th


ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : +662-160-1182
อีเมล : hathaipun.so@ssru.ac.th

ศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : +662-160-1183
อีเมล :cholpassorn.si@ssru.ac.th


ดร.อนุชิต กุลวานิช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : +662-160-1452
อีเมล : anuchit.ku@ssru.ac.th