สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูล
Email 
:thongchai.su@ssru.ac.th
website :
www.teacher.ssru.ac.th/thongchai_su


อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง