สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพหัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย
website: 
Emailอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ
website: 
Email


อาจารย์ ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
website: 
Email

ดร.อาชวิทธิ์      เจิงกลิ่นจันทน์