สาขาการจัดการการกีฬา
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต
website: 
Emailอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
website: www.elcim.ssru.ac.th/bunjob_pi
Emailbunjob.pi@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พลศรี
website: www.elcim.ssru.ac.th/nuttavut_ph
Emailnuttavut.ph@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช
website: www.elcim.ssru.ac.th/anuchit_ku
Emailanuchit.ku@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ปริญญา ขวัญเมืองวานิช
website: www.elcim.ssru.ac.th/parinya_kw
Email: 
parinya.kw@ssru.ac.th


อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู
website: www.elcim.ssru.ac.th/kittipong_po
Email: 
kittipong.pot@ssru.ac.th