หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

4.  สาขาการจัดการการกีฬาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)

1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

5. สาขาวิชาการจัดการการค้า

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
2. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


1. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด