หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

1. สาขานวัตกรรมการจัดการ


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

4.  สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

5. สาขาวิชาการจัดการการค้า

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)

9. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (สองภาษา)
     - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
     - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
     - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการตลาด

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล)