หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

1. สาขานวัตกรรมการจัดการ


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

4.  สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)

1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

5. สาขาวิชาการจัดการการค้า

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
2. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกมหลักสูตรวิทยาศาสตรNบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล)