หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยในระยะที่3 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และ ผู้ประกอบการกะปิเคยตาดำ ริมคลองบางบ่อ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยในระยะที่3 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และ ผู้ประกอบการกะปิเคยตาดำ ริมคลองบางบ่อ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 16:41:52

29 เมษายน2567 ผศ.ดร.พนิดา นิลอรุณ  อ.สุวิตา พฤกษอาภรณ์ และ ดร.ภูดิศ นอขุนทด ทีมผู้วิจัยจากโครงการ การสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยในระยะที่3 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และ ผู้ประกอบการกะปิเคยตาดำ ริมคลองบางบ่อ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง)


นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 8   ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง  โครงการการสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดสมุทรสงคราม  มุ่งศึกษาประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ระดับชุมชนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านมุมมองการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งหมายลดความเสี่ยงและชะลอผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังในมิติความรับผิดชอบต่อสังคมยังผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างยั่งยืน


#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา