สาขาวิชาปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาการจัดการการค้า

4. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

5. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7. สาชาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)

8. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

9. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม

10. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


อาจารย์


1. อาจารย์ประจำศูนย์ระนอง

2. อาจารย์ประจำศูนย์กรุงเทพฯ


ปริญญาโท


 1. สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

 2. สาขานวัตกรรมการจัดการ

3. สาขาการจัดการการกีฬา

4. สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ


ปริญญาเอก


1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

 2. สาขาการจัดการการกีฬา