สาขาวิชา


ปริญญาตรี


1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาชาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

4. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

5. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

6. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

7. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม

8. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

9. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปริญญาโท


1. สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

2. สาขานวัตกรรมการจัดการ


ปริญญาเอก


1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

3. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ