ภาพกิจกรรม


       

กิจกรรมปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆ(โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนเวียงผา วิทยาเขตอายิโก๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยางมิ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากอง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมปีการศึกษา 2560
คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ


ว.นวัตกรรม นำหลักสูตรของ วิทยาลัยฯ ไปร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0


ว.นวัตกรรม เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม นำนักศึกษาทำกิจกรรม กับ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดระยอง


ผู้นำนักศึกษา ว.นวัตกรรมร่วมระดมความคิดนักศึกษา ในการรับน้องปี 1 อย่างสร้างสรรค์


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษาตามรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา 4.0


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษา


ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018


โครงการค่ายเยาวชนนวัตกร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี


ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก ร่วมทำประปาหมู่บ้านและทำฝายชลอน้ำให้กับหมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย


ว.นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา


ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมเตรียมพร้อม จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา


ว.นวัตกรรมฯ เปิดบ้านวันที่ 2


ว.นวัตกรรมฯ เปิดงาน Open House CIM2017 ภายใต้งาน Open House SSRU2017


ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา


รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ให้เกียรติ ร่วมบรรยายใน รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา


รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ