ภาพกิจกรรม


กิจกรรมปีการศึกษา 2563
- โครงการอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ รู้ตน รู้งาน และรู้ประสบการณ์  มุ่งสู่เป้าหมาย  (ศิษย์ปัจุบันและเครือข่ายศิษย์เก่า)


- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


- โครงการส่งยิ้ม ปันสุข ให้น้อง.pdf


โครงการจิตอาสาสวนสุนันทาพัฒนาเยาวชน.pdf
กิจกรรมปีการศึกษา 2562
- ตารางแสดงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563


- โครงการทาบุญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

- โครงการปฏิบัติธรรมและปลูกฝังจิตอาสา

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

- พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

- โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเครือข่าย

- โครงการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย

- โครงการอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน (พัฒนา Creator จิตอาสาเพื่อชุมชน)


กิจกรรมปีการศึกษา 2561 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

 - ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 - สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆ(โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนเวียงผา วิทยาเขตอายิโก๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยางมิ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากอง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 - นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านงาน Open House CIM ร่วมกิจกรรมและลุ้นรับรับของที่ระลึก ร่วมถึงแนะนำหลักสูตรต่างๆ

 - นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย” เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

 - อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์. อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาเข้าพบ ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 - ทีมอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แนะแนวนักศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562


 - สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กเล็กและศูนย์การเรียนรู้ บ้านแม่ยางมิ้น

 - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและสมาชิกชมรม CIM family เข้าร่วมทอดกฐิน ณ วัดธรรมจาริกแม่ยางมิ้น

 - ประชุมสโมสรนักศึกษา และชมรมcimfamily รับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


 - บรรยากาศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าแนะแนวโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1


 - ชมรม cim family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม

 - นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 - ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษาและบุคลากร จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง

 - อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ นำทีมผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษากับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และร่วมกันวางแบบแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในปีการศึกษา 2562

 - อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้นำทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และชมรมCIM Family เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์

 - อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ นำทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และชมรม CIM Family ทำกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมCIM Family และร่วมกันวางแบบแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ

 - ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีพุทธศักราช 2561

- โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”


- โครงการทำบุญเลี้ยงพระ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


- โครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์


- โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา


- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา


- โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ CIM


- โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้


- โครงการอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์


- โครงการ “ปรับปรุง พัฒนางานกิจกรรม


- รายงานโครงการ ศูนเด็กเล็ก


- รายงานโครงการสืบสาน 3 ศิลป์


- รายงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมปีการศึกษา 2560 - คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ

 - ว.นวัตกรรม นำหลักสูตรของ วิทยาลัยฯ ไปร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0

 - ว.นวัตกรรม เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล

 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม นำนักศึกษาทำกิจกรรม กับ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดระยอง

 - ผู้นำนักศึกษา ว.นวัตกรรมร่วมระดมความคิดนักศึกษา ในการรับน้องปี 1 อย่างสร้างสรรค์

 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act

 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษาตามรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา 4.0

 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษา

 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

 - โครงการค่ายเยาวชนนวัตกร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี

 - ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก ร่วมทำประปาหมู่บ้านและทำฝายชลอน้ำให้กับหมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย

 - ว.นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

 - ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมเตรียมพร้อม จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

 - ว.นวัตกรรมฯ เปิดบ้านวันที่ 2

 - ว.นวัตกรรมฯ เปิดงาน Open House CIM2017 ภายใต้งาน Open House SSRU2017

 - ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

 - รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ให้เกียรติ ร่วมบรรยายใน รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา

 - รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ