ภาพกิจกรรม


       

กิจกรรมปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรมปีการศึกษา 2560
คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ


ว.นวัตกรรม นำหลักสูตรของ วิทยาลัยฯ ไปร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0


ว.นวัตกรรม เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม นำนักศึกษาทำกิจกรรม กับ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดระยอง


ผู้นำนักศึกษา ว.นวัตกรรมร่วมระดมความคิดนักศึกษา ในการรับน้องปี 1 อย่างสร้างสรรค์


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษาตามรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา 4.0


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษา


ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018


โครงการค่ายเยาวชนนวัตกร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี


ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก ร่วมทำประปาหมู่บ้านและทำฝายชลอน้ำให้กับหมู่บ้านแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย


ว.นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา


ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมเตรียมพร้อม จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา


ว.นวัตกรรมฯ เปิดบ้านวันที่ 2


ว.นวัตกรรมฯ เปิดงาน Open House CIM2017 ภายใต้งาน Open House SSRU2017


ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา


รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ให้เกียรติ ร่วมบรรยายใน รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา


รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ